Integritetspolicy

Vi på IGNIS Begravningsbyråer AB respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Samtliga våra medarbetare har ingått avtal om tystnadsplikt. Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vi behöver för att fullfölja vårt uppdrag mot dig. Här beskriver vi översiktligt vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det.

Personuppgiftsansvarig

IGNIS Begravningsbyrå AB (org nr 556600-0450), Box 19071, 104 32 Stockholm. Har du några frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att maila din fråga till personuppgifter@ignis.se.

Kunder

Vi behöver samla in och registrera ett flertal personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag mot dig som kund. Nedan beskriver vi vilka uppgifter vi kan behöva samla in, hur vi får dina uppgifter, varför vi behöver uppgifterna och hur länge vi sparar dem för respektive kundkategori.

Begravningsuppdrag

Personuppgifter vi behöver

När du beställer en begravning hos oss samlar vi bland annat in personuppgifter så som

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Personnummer
 • Relation till den avlidne
 • Specialkost, allergier och liknande information till minnesstund

Hur vi får dina uppgifter

Vanligen får vi uppgifterna direkt från dig. I vissa fall kan vi också få uppgifter från annan, t ex vid anmälan till minnesstund.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Underlag från begravningsbeställningen anses ha ett historiskt värde och därmed ett arkivvärde och sparas därför för alltid. Övriga personuppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla avtalet eller annan rättslig förpliktelse så som till exempel bokföringslagen, dock som längst i 7 år.

Rättslig grund

För insamling och behandling av personuppgifter avseende begravningsuppdraget finns flera rättsliga grunder såsom avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Delade uppgifter med tredje part

Ibland delar vi dina personuppgifter med andra. Det kan till exempel vara Svenska kyrkan, officianter eller Visma Collectors för påminnelse- och inkassohantering. Med dem vi delar dina personuppgifter har vi upprättat ett avtal som reglerar vad de får göra med de uppgifter de får från oss och att de inte får använda uppgifterna för eget syfte.

Juridiska uppdrag

För att kunna genomföra uppdrag så som bouppteckning, arvsskiften, testamenten, äktenskapsförord och liknande behöver vi samla in och behandla ett antal personuppgifter.

Personuppgifter vi behöver

Vi behöver bland annat personuppgifter för dödsbodelägare och andra berörda. Vi behöver bland annat uppgifter såsom

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Bankkontonummer

Hur har vi fått dina uppgifter

Ibland har vi fått uppgifterna eller vissa uppgifter direkt från dig. Vi hämtar också in uppgifter från andra, bland annat Skatteverket, Infotorg, Landsarkivet och från anhöriga.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Beroende på vilket juridiskt uppdrag vi utfört sparas uppgifterna olika länge. Uppgifter som inte anses behövas efter avslutat uppdrag raderas omgående. Bouppteckningar sparas i 10 år, deklarationer som upprättats av oss sparas i 3 år.

Rättslig grund

Rättsliga grunden för insamling och bearbetning av personuppgifter i samband med juridiska uppdrag är avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Blombeställningar

Personuppgifter vi behöver

När du beställer blommor till en begravning hos oss samlar vi bland annat in personuppgifter så som

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Personnummer

Hur vi har fått dina uppgifter

Uppgifterna har vi fått direkt från dig. Namn som ska stå på kort eller band som följer med blommorna ansvarar du som beställare för att de får registreras.

Rättslig grund

Rättslig grund för insamling och bearbetning av dessa personuppgifter är avtal.

Delade uppgifter med tredje part

Ibland delar vi dina personuppgifter med andra. Det kan till exempel vara Visma Collectors för påminnelse- och inkassohantering. Med dem vi delar dina personuppgifter har vi upprättat ett avtal som reglerar vad de får göra med de uppgifter de får från oss och att de inte får använda uppgifterna för eget syfte.

Kunder som är juridiska personer

Även när vår kund är en juridisk person kan vi behöva samla in och bearbeta personuppgifter.

Personuppgifter vi behöver

 • Namn
 • Titel/funktion i företaget
 • Kontaktuppgifter

Hur vi har fått dina uppgifter

Uppgifterna har vi fått från dig, din arbetsgivare eller på en offert, ordersedel eller faktura.

Hur länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi har en yrkesmässig relation med dig och ditt företag. Om det kommer till vår kännedom att du inte längre är vår kontaktperson kommer vårt register korrigeras.

Rättslig grund

Rättslig grund för insamling av dessa personuppgifter är avtal.

Rättelse och radering av personuppgiften

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga samt raderade om avtalet upphör.

Leverantörer

De personuppgifter som vi samlar in om våra leverantörer är de uppgifter på kontaktpersoner vi behöver för att vi ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation. Vi samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Titel/funktion i företaget
 • Kontaktuppgifter

Hur vi har fått dina personuppgifter

Vi har oftast fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller en kollega.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi har en yrkesmässig relation med dig och ditt företag. Om det kommer till vår kännedom att du inte längre är vår kontaktperson kommer vårt register korrigeras.

Delade uppgifter med tredje part

Ibland delar vi dina personuppgifter med andra, så som tredjepartsleverantörer. Vi har då upprättat så kallade biträdesavtal med dessa leverantörer som reglerar vad de får göra med dessa uppgifter och att de inte får används för eget syfte.

Rättslig grund

För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för att bearbeta ovanstående personuppgifter är avtal.

Rättelse och radering av personuppgiften

Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständigs uppgifter.

Övriga intressenter

Branschkollegor, kontakter i yrkesnätverk, samarbetspartners och liknande. Vi kan komma att samla in uppgifter om dig som ingår i någon av ovanstående kategorier. Uppgifter vi samlar in är

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Vi går regelbundet igenom dessa uppgifter och raderar när vi vet att en uppgift inte längre är korrekt eller aktuell.

Hur vi fått uppgifterna

Vi har fått uppgifterna från dig själv, din arbetsgivare eller en kollega.

Rättslig grund

För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden kan variera. I de flesta fall kommer det sannolikt vara intresseavvägning.

Rättelse och radering av personuppgifter

Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständigs uppgifter. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om du inte längre vill ingå i ovanstående grupp.

Registerutdrag

Du rätt att få ett registerutdrag från oss som innehåller information vilka uppgifter vi lagrar om dig, varifrån dessa uppgifter kommer, vilket som är vårt ändamål med att behandla uppgifterna samt till vilka andra mottagare som vi lämnar ut uppgifter till.

Begäran om registerutdrag ska ske via mail eller post:

Ett registerutdrag lämnas alltid skriftligt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy.

Version 1 2018-05-24