Vad är en bouppteckning?

När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas.

Det sker genom en bouppteckning, ett efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen.

Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

En bouppteckning är en skriftlig rättshandling som upprättas för att skydda dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Bouppteckningen är en sammanfattande dokumentation av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. I förekommande fall även efterlevande makes eller sambos.

När görs en bouppteckning?

Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet och skall inlämnas till Skatteverket senast en månad efter upprättandet.

Om särskilt skäl föreligger kan anstånd med förrättningen begäras. Denna begäran skall då göras inom tre månader efter dödsfallet.

Vem får upprätta en bouppteckning?

Bouppteckningen ska förrättas av två utomstående personer med goda kunskaper inom arvsrätten, så kallade förrättningsmän. Förutom upprättandet av bouppteckningen, ska de anteckna och värdera kvarlåtenskapen, kalla samtliga dödsbodelägare till bouppteckningen samt ge juridisk information och vägledning.

Dödsbodelägare får inte vara förrättningsmän.

Vilka är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare kan vara make, efterlevande sambo, barn, barnbarn, övriga släktingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägarna är ansvariga att se till att en deklaration och en bouppteckning upprättas, att dödsboets egendom förvaltas, att dess skulder betalas och att arvskifte utförs.

Samtliga dödsbodelägare, efterarvingar och universella testamentstagare ska kallas till bouppteckningsförrättning i god tid.

Dödsbodelägarna har ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningen.

  • Bouppteckningsförrättningen är ett tillfälle då tillgångar, skulder och juridiska dokument genomgås.
  • Det är viktigt för varje dödsbo att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt.
  • En bouppteckning kan se ut på flera olika sätt. Det är våra juristers uppgift att peka på problem och ge kunden goda råd i praktiska frågor och fördelningsfrågor som kan ha stor betydelse för arvingarna nu och vid framtida arvfall.
  • Det är viktigt för kunden att få hjälp med tolkning och klarläggande av ett testamentes innebörd.
  • En erfaren boutredare kan finna lösningar som annars inte hade kommit till stånd.
  • Bouppteckningen efter den efterlevande maken bygger på bouppteckningen efter den först avlidne maken. Det är därför av stor betydelse att den första bouppteckningen görs på betryggande sätt och inte innehåller några oklarheter vare sig i bouppteckning eller testamente.

Vi hjälper er med bouppteckningen

Vi har mycket kunniga och erfarna jurister och boutredare som hjälper er med bouppteckningsärenden, förvaltning av dödsbon, arvskiften, testamenten och allt därtill.